COMPETENŢE PROFESIONALE


INGINERIA ELABORARII MATERIALELOR METALICE

 • Pregătire multidisciplinară, fundamentală în domeniul ingineriei materialelor.
 • Stabilirea cadrului general al tehnologiilor specifice privind obţinerea materialelor metalice.
 • Coordonarea proceselor specifice pentru obţinerea metalelor şi aliajelor primare; conducerea tehnologiilor pentru rafinarea avansată a topiturilor metalice.
 • Sinteza unor materiale complexe cu matrice metalică (compozite cu matrice metalică, spume metalice, pulberi metalice etc.) destinate domeniilor industriale de vârf.
 • Stabilirea tehnicilor şi tehnologiilor specifice pentru reciclarea deşeurilor şi a produselor secundare.
 • Îndeplinirea activităţilor inginereşti, cu recunoaşterea rapidă şi conştientizarea corectă şi completă a condiţiilor de finalizare a acestora, identificarea competenţelor şi abilităţilor necesare şi recunoaşterea informaţiilor suplimentare ce trebuie cerute pentru finalizarea completă şi la termen a lucrărilor.
 • Cunoaşterea nivelurilor ierarhice, schimbul eficient de informaţii pe nivel, înţelegerea constructivă a îndatoririlor primite de la - şi raportarea corectă şi la timp către - nivelul superior, aplicarea metodelor de partiţionare a activităţilor în etape şi repartizarea acestora subordonaţilor cu explicarea completă a îndatoririlor.
 • Adaptarea la noile tehnologii, documentarea completă şi la zi din surse de valoare (inclusiv informatice), în limbi de circulaţie mondială, pe direcţiile de perspectivă şi identificarea necesităţilor de cursuri de perfecţionare pentru dezvoltarea personală, din oferta europeană şi mondială.


INGINERIA PROCESARII MATERIALELOR METALICE

 • Cunoştinţe fundamentale multidisciplinare în domeniul procesării materialelor.
 • Proiectarea şi conducerea proceselor de turnare, solidificare şi deformare plastică a materialelor metalice.
 • Conceperea şi dezvoltarea tehnologiilor specifice procesării materialelor prin turnare şi deformare plastică.
 • Proiectarea asistată de calculator a tehnologiilor de procesarea materialelor, precum şi modelarea şi optimizarea fluxurilor tehnologice.
 • Cunoaşterea şi utilizarea metodelor avansate de analiză şi control ale calităţii activităţilor tehnice şi de conducere a proceselor din domeniul procesării materialelor în scopul îmbunătăţirii lor.
 • Îndeplinirea unor activităţi inginereşti, analizarea şi finalizarea eficientă a acestora, alături de competenţe şi abilităţi de a solicita şi alte informaţii, necesare pentru rezolvarea corecta a problemelor legate de procesarea materialelor.
 • Cunoaşterea nivelurilor ierarhice, a schimbului eficient de informaţii pe nivel, cu înţelegerea corectă a legăturilor cu nivelul superior şi cel inferior; capacitatea de subdivizare a activităţilor, împreună cu îndatoririle aferente şi repartizarea responsabilităţilor către subordonaţi, cu explicarea clară a atribuţiilor acestora.
 • Identificarea direcţiilor inovatoare din domeniul procesării materialelor, utilizarea metodelor specifice de documentare şi capacitatea folosirii metodelor de pregătire la nivel de individ şi în cadru organizat, din oferta europeană şi mondială.

 ŞTIINŢA MATERIALELOR

 • Capacitatea de cunoaştere şi asimilare a cunoştinţelor teoretice privind constituţia structurii, transformările structurale şi proprietăţile materialelor de uz general şi avansate cu destinaţie specială (materiale inteligente, amorfe, nanostructurale, materialelor moderne cvasimetalice concurente şi asociative, materiale cu gradient structural şi funcţional, superaliajele şi compuşii lor intermetalici).
 • Cunoştinţe privind efectele constituţionale şi structurale ale procedeelor tehnologice prin care se realizează forma şi proprietăţile finale ale produselor metalice şi nemetalice.
 • Cunoaşterea bazelor stiinţifice ale dependenţelor dintre structură şi proprietăţi şi ale influenţei structurii asupra comportării materialelor metalice în exploatare şi sub acţiunea solicitărilor mecanice, a acţiunii chimice a mediului, a temperaturii şi radiaţiilor.
 • Abilităţi privind utilizarea metodelor de analiză a structurii şi proprietăţilor materialelor metalice şi a aparaturii care asigură determinarea acestora.
 • Competenţe de selecţie şi utilizare a materialelor pentru diferite destinaţii în raport de relaţia compoziţie – procesare – structură – proprietăţi.
 • Capacitatea de utilizare a tehnologiilor informatice în industria de materiale.
 • Capacitatea de proiectare a materialelor prin impunerea condiţiilor complexe de funcţionare datorată factorilor ambientali.
 • Capacitatea de adaptare la noile tehnologii ale industriei de materiale, în limbi de circulaţie mondială, pe direcţii de perspectivă şi identificarea necesităţilor de cursuri de perfecţionare pentru dezvoltare personală din oferta europeană şi mondială.
 • Capacitatea de a realiza proiecte legate de elaborarea, caracterizarea şi testarea performanţelor materialelor, precum şi a proiectelor interdisciplinare din sfera materiologiei.