Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

 

 

 

ADMITERE MASTER 2020

ON-LINE

 

Sesiunea a II-a

ÎNSCRIEREA și SUSȚINEREA PROBELOR

Înscrierea candidaților: 17.08 – 11.09.2020
Concursul de admitere: 14.09 – 15.09.2020

Comunicarea rezultatelor și înmatricularea:

16.09 – 18.09.2020
Depunerea documentelor in original pentru candidații admiși în sesiunile iulie 2020 și septembrie 2020: 
14 – 18 sept 2020 zilnic între orele 9:00 – 15:00 la sediul facultății

Candidații admiși în ambele sesiuni au obligația să depuna pâna la data de 18.09.2020 diploma de licență/inginer în original la secretariatul facultății. Neprezentarea diplomei în original în termenul stabilit atrage neînmatricularea în cadrul facultății a candidatului admis și pierderea locului ocupat.

 

 

PROGRAMAREA EXAMENELOR DE ADMITERE LA MASTER

14 - 15 Septembrie 2020

 

ADMITEREA constă într-un INTERVIU ON-LINE

 

REGULAMENT ADMITERE

 

Număr de locuri: 110 fără taxă

 

CICLUL DE MASTERAT – 2 ANI

Domeniul: INGINERIA MATERIALELOR

 

 • Sinteza și procesarea materialelor metalice speciale

 • Tehnici avansate pentru procesarea materialelor metalice

 • Știința și expertizarea materialelor metalice avansate

 • Știința și managementul testării materialelor

 

Domeniul: INGINERIE ŞI MANAGEMENT

 

 • Ingineria și managementul producerii materialelor metalice

 

Domeniul: ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE

 

 • Biomateriale metalice

 

Domeniul: INGINERIA MEDIULUI

 

 • Protecția mediului în industria materialelor metalice

 

SINTEZA PROCESAREA MATERIALELOR METALICE SPECIALE

TEHNICI AVANSATE PROCESAREA MATERIALELOR METALICE

ŞTIINŢA EXPERTIZAREA MATERIALELOR METALICE AVANSATE

BIOMATERIALEL METALICE

ŞTIINŢA ŞI MANAGEMENTUL TESTARII MATERIALELOR METALICE

PROTECTIA MEDIULUI IN INDUSTRIA MATERILELOR METALICE

 

INGINERIA, MANAGEMENTUL PRODUCTIEI MATERIALELOR METALICE

 

 

Pentru înscrierea la concursul de admitere în învățământul universitar de masterat, candidații depun on-line (http://admitere.pub.ro) sau trimit prin poștă dosarul de înscriere, care trebuie să conțină următoarele documente:

 1. Fişă de înscriere (tip, conform Anexei 1, în care se va menționa, sub semnătură electronică sau scanată și răspundere proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv);

 2. 1 fotografie, realizată recent, color, format 3×4 cm;

 3. Diploma de bacalaureat;

 4. Diploma de licență/inginer sau echivalentă acesteia; candidații care au promovat examenul de licență în sesiunea iunie-iulie sau în sesiunea august-septembrie 2020 pot depune la înscriere, pentru sesiunile imediat următoare, în locul diplomei de licență, adeverința de absolvire eliberată de facultate, în care se menționează atât media generală de la examenul de diplomă/licență cât și mediile generale obținute în fiecare an de studiu

 5. Foaia matricolă/suplimentul la diplomă, numai în cazul se depune diploma de licență/inginer;

 6. Certificatului de naștere;

 7. Certificatului de căsătorie (daca este cazul);

 8. Carte de identitate/pasaport;

 9. Dovada de plată a taxei de înscriere la admitere (cuantumul taxei de inscriere este de 100 RON);

 10. Declarație pe propria răspundere (inclusă in Anexa 1) prin care candidatul declară că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de masterat dacă candidează pe un loc fără taxă;

 11. Declarație pe propria răspundere (Anexa 2) prin care candidatul declară că va aduce documentele specificate la punctele (c)-(j) în original sau copie conform cu originalul, și forma fizică a documentelor de la punctele (a) și (b), înainte de începerea anului universitar 2020-2021. Conținutul fișei de înscriere (a) în formă fizică nu poate diferi de cel al fișei depuse on-line la înscriere.

În cazul în care documentele sunt trimise prin poștă pentru punctele (c)-(i) se vor trimite copii ale documentelor, cât și 2 fotografii (punctul b). Dosarul de înscriere se trimite prin curier, iar data de expediere trebuie să fie anterioară cu minim 5 zile datei limită de înscriere.

Prin excepție, candidații care au promovat examenul de licență în UPB în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2019-2020 nu trebuie să depună documentele specificate la punctele (c)-(g).

Toți candidații admiși în sesiunea din iulie și în sesiunea din septembrie sunt obligați să depună la secretariatul facultății unde au fost admiși documentele specificate la punctele (c)-(j) în original sau copie conform cu originalul, și forma fizică a documentelor de la punctele (a) și (b) înainte de începerea anului universitar 2020-2021, în caz contrar aceștia vor pierde statutul de masterand. Depunerea documentelor se va face la secretariat după un program afișat pe site-ul facultății.

Concursul de admitere la studii universitare de masterat constă din două probe:

 

 1. a) Proba 1 – examinarea dosarelor de concurs și considerarea mediei generale de absolvire MA, a studiilor universitare de licență sau a studiilor universitare de lungă durată, calculată cu formulele:

- pentru absolvenții studiilor universitare de licență:

ciclu de licență de 4 ani:

MA = (M1 + M2 + M3 + M4 + MEXAMEN DE LICENTA) / 5

sau

ciclu de licență de 3 ani:

MA = (M1 + M2 + M3 + MEXAMEN DE LICENTA) / 4

- pentru absolvenții studiilor universitare de lungă durată:

MA = (M1 + M2 + M3 + M4 + M5 + MEXAMEN DE LICENTA) / 5 ,

unde M1 , M2 ,..., M5 sunt mediile anilor 1, 2, …,5 de studii.

 1. b) Proba 2 – constă dintr-o probă orală, susținută online, constând dintr-un interviu;

Comisia de admitere a facultății a stabilit criteriile de evaluare pentru Proba 2 care vor conduce la o medie MB. Probele online vor fi înregistrate.

Media generală de admitere, MG, a fiecărui candidat se calculează, cu două zecimale, fără rotunjire, cu formula:

MG = (MA + MB )/2 , în care:

MA – este media generală de absolvire a studiilor universitare de licență/lungă durată;

MB – este media celei de-a doua probe.

 

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor oferă în perioada şcolarizării:

 • Cazare în căminul facultăţii (P21 din Regie);

 • Burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu şi burse sociale;

 • Burse în străinătate (programe Erasmus);

 • Participare la contracte de cercetare ştiinţifică şi sesiunile ştiinţifice studenţeşti;

 • Excursii de studii;

 • Stagii de practică;

 • Acces la săli de curs multimedia şi laboratoare IT [acces Internet gratuit];

 • Acces la laboratoare de specialitate dotate cu aparatură modernă, la mai multe biblioteci de specialitate şi baze sportive.

 

Companii partenere – ANGAJATORI

 

S.C. ALRO S.A. SLATINA, ALTEN ROMANIA S.R.L., S.C. ALTUR S.A. SLATINA, AS METAL S.R.L., CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, INCD TURBOMOTOARE COMOTI, DUCTIL S.A., DUROTERM, FORJA ROTEC BUZĂU, FRANKSTAHL, INCD PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI LAROMET, MEDICAL ORTOVIT S.R.L., MEDIST IMAGING, NICONSULTING TECHNICS SRL, PIRELLI, REHAU POLYMER S.R.L., REMAT HOLDING CO S.R.L., RENAULT GROUP, RONEXPRIM S.R.L., SANIMED INTERNATIONAL S.R.L., TENARIS, TIMKEN, TURBOMECANICA S.A., UTTIS S.A., UZINSIDER S.A., VODIMEDICOR S.R.L., companii industriale cu departamente specializate în materiale și controlul calității etc.

 

“Ingineria nu înseamnă numai să ştii şi să fii bine informat, ca o enciclopedie ambulantă; ingineria nu înseamnă numai analiză; ingineria este practicarea artei de a impune în mod organizat schimbarea tehnologică”


Intră şi tu în echipa noastră !

REZULTATE ADMITERE MASTER sesiunea IULIE 2020

 

www.sim.pub.ro

facebook:UPB.SIM