Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

 

 

 

ATENȚIE!

Pentru a deveni studenți, candidații care au fost declarați pre-admiși în cadrul Sesiunii I Admitere anticipată trebuie să se înmatriculeze în perioada 10 – 14 iulie 2020, între orele 800 – 1600 la secretariatul Facultății de Știința și Ingineria Materialelor

(060042 Splaiul Independenţei 313, corp J, sector 6, Bucureşti, România, Tel: 021 4029624, 0214029566, Fax: 0213181017)!!!!!!

Înmatricularea se realizează personal sau prin procură notarială! Înmatricularea implică, pentru fiecare candidat, completarea dosarului de concurs cu documentele originale solicitate – conform anexei V a Regulamentului de concurs (pag. 36) și depunerea acestora la secretariat.

 

SESIUNEA a II a

 

ADMITERE LICENŢĂ

 

LOCURI FĂRĂ TAXĂ!!!!

 

Banner sim

 

Concurs pe baza notelor de la Bacalaureat !!!

 

 

4 PAȘI SIMPLI PENTRU A DEVENI STUDENT LA FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MATERIALELOR

PASUL 1

 În perioada 5-19 iulie 2020 te înscri on-line pe platforma https://admitere.pub.ro. Completezi câmpurile predefinite din aplicație și încarci în format PDF actele necesare pentru înscriere.

FELICITĂRI! EȘTI CANDIDAT ÎNSCRIS LA FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MATERIALELOR!

PASUL 2

 În data de 21 iulie 2020 se publică rezultatele intermediare, iar în data de 23 iulie 2020 rezultatele finale pentru Sesiunea a II-a ADMITERE. Verifici că numele tău se află pe listele candidaților pre-admiși, accesând contul tău din platforma on-line https://admitere.pub.ro.

FELICITĂRI! EȘTI CANDIDAT ADMIS LA FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MATERIALELOR!

PASUL 3

 În perioada 24-28 iulie 2020 complezi dosarul de concurs cu documentele originale solicitate și le depui la secretariatul facultății pentru validare și înmatriculare. În data de 29 iulie 2020 numele tău se va afla pe lista candidaților admiși și înmatriculați în Sesiunea aII-a ADMITERE.

FELICITĂRI! EȘTI CANDIDAT ADMIS ȘI ÎNMATRICULAT LA FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MATERIALELOR!

PASUL 4

 La sfârșitul lunii septembrie 2020, deoarece vacanța s-a terminat, vii la facultate să începi viața de student.

FELICITĂRI! EȘTI STUDENT AL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MATERIALELOR!

 

 

OFERTĂ EDUCAŢIONALĂ

LOCURI SUBVENŢIONATE DE LA BUGET (FARA TAXA) !!!!!!


INGINERIA MATERIALELOR (4 ani)

INGINERIE ECONOMICA (4 ani)

INGINERIE MEDICALA (4 ani)

INGINERIA MEDIULUI(4 ani)

 INGINERIA MATERIALELOR

45 locuri BUGET (fara taxa)


INGINERIE ECONOMICĂ                                                       

24 locuri BUGET (fara taxa)


INGINERIE MEDICALĂ 

44 locuri BUGET (fara taxa)


INGINERIA MEDIULUI

28 locuri BUGET (fara taxa)

 

Domenii de specializare (Ingineri zi - 4 ani):


DOMENIUL INGINERIA MATERIALELOR

45 locuri BUGET (fara taxa)

Specializări:
Ingineria elaborării materialelor metalice
Ingineria procesării materialelor
Ştiinţa materialelor

 

DOMENIUL INGINERIE ŞI MANAGEMENT

24 locuri BUGET (fara taxa)

Specializare: Inginerie economică în industria chimică şi  de materiale

 

DOMENIUL ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE

44 locuri BUGET (fara taxa)

Specializare: Inginerie medicală

 

DOMENIUL INGINERIA MEDIULUI

28 locuri BUGET (fara taxa)

Specializare: Ingineria şi protecţia mediului în industrie

 

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor oferă în perioada şcolarizării:

 • Cazare în căminul facultății (P21 din Regie);

 • Burse de performanță, burse de merit, burse de studiu și burse sociale;

 • Burse în la universități de prestigiu din Uniunea Europeană (programe Erasmus +);

 • Consiliere și oferte de locuri de muncă;

 • Participare la contracte de cercetare științifică și sesiuni științifice studențești;

 • Excursii de studii;

 • Stagii de practică;

 • Acces la săli de curs multimedia şi laboratoare IT [acces Internet gratuit];

 • Acces la laboratoare de specialitate dotate cu aparatură modernă, la mai multe biblioteci de specialitate şi baze sportive;

 • Posibilitatea continuării studiilor prin 7 programe de MASTERAT (2 ani) şi DOCTORAT (3 ani).

 

 

REGULAMENT ADMITERE

 

 

CALENDAR CONCURS

 

În cadrul Sesiunii a II-a, admiterea se face printr-un concurs de dosare bazat pe 3 probe (P1 - , P2 și P3) și desfășurat în trei faze succesive: Faza I - Înscriere, Faza II – Admitere și respectiv Faza III – Validare și înmatriculare. Pentru obținerea statutului de candidat admis și înmatriculat, parcurgerea tuturor fazelor din această sesiune este obligatorie.

Începe la 05 iulie 2020, odată cu deschiderea aplicației on-line pentru înscriere și se va termina în data de 19 iulie, ora 16:00.

 

 • Faza II - Admitere

Rezultatele intermediare obținute în urma evaluării dosarelor de concurs și ordonării candidaților în funcție de media generală de concurs vor fi afișate în data de 21 iulie, ora 16:00. Fiecare candidat poate vizualiza rezultatul obținut în contul său din platforma on-line https://admitere.pub.ro . Eventualele contestații vor putea fi depuse on-line până la data de 22 iulie, ora 16:00. Rezultatele finale privind pre-admiterea vor fi publicate la data de 23 iulie, ora 16:00.

 

 • Faza III – Validare și înmatriculare

Începe în data de 24 iulie, ora 08:00 și se încheie în data de 28 iulie, ora 16:00. Validarea și înmatricularea implică, pentru fiecare candidat, completarea dosarului de concurs cu documentele originale solicitate și depunerea acestora la secretariatul facultății (060042 Splaiul Independenţei 313, corp J, sector 6, Bucureşti, România, Tel: 021 4029624, 0214029566, Fax: 0213181017).

 

ATENȚIE!

Pentru a deveni studenți, candidații care au fost declarați pre-admiși trebuie să obțină diploma de Bacalaureat și să se înmatriculeze în perioada 10 – 14 iulie 2020 la secretariatul facultății (060042 Splaiul Independenţei 313, corp J, sector 6, Bucureşti, România,

Tel: 021 4029624, 0214029566, Fax: 0213181017)!!!!!!

Probe de concurs

 Probele de concurs se bazează pe rezultatele obținute de candidat la examenul național de Bacalaureat. Astfel, două din acestea (P1 și respectiv P2) iau în considerare notele obținute de candidat, la disciplinele selectate (vezi Anexa II secțiunea AII-2), la examenul de Bacalaureat în timp ce pentru Proba P3 se utilizează media generala de Bacalaureat.

Proba P1 – Nota obținută la Bacalaureat la disciplina Matematică;

 

Proba P2 – Nota obținută la Bacalaureat la disciplinele Fizică sau Informatică sau Economie sau Chimie;

 

Proba P3 – Media generala obținuta la examenul de Bacaureat.

 

 

Notele NC1 și respectiv NC2 obținute la probele P1 și respectiv P2 participă la calculul Mediei notelor de concurs (MC) prin mediere aritmetică, calculată cu două zecimale (prin trunchiere):

𝑀𝐶 = (𝑁𝐶1 + 𝑁𝐶2) / 2

 

Media generală, MG, se determină cu relația:

 

𝑀𝐺 = (4 𝑀𝐶 + 𝑁𝐵) / 5

 

unde NB reprezintă nota pentru proba P3. MG se calculează cu două zecimale (prin trunchiere).

 

După Sesiunea a II a – Admitere, va urma Sesiunea a III-a Admitere - Completare locuri.

 

Detaliile le regăsiți consultând Regulament admitere

 

Acte necesare pentru inscrierea on-line a candidaţilor

Odată cu înscrierea on-line pentru fiecare candidat se formează dosarul de concurs. Informațiile cuprinse în acest dosar sunt furnizate prin completarea unor câmpuri predefinite în aplicația de înscriere on-line și prin furnizarea unor documente în format electronic (copii scanate/fotografiate, de calitate bună, lizibile, ale documentelor originale deținute de candidat).

 

Atenție! Originalele acestor documente vor fi necesare, pentru validare, la înmatriculare. Neconcordanțe între documentele furnizate la înscriere și cele furnizate la înmatriculare atrag după sine eliminarea din concurs și aplicarea prevederilor legale referitoare la declarații false.

 

Pentru candidații care au susținut și promovat examenul de Bacalaureat în anul 2020, precum și pentru absolvenții de liceu care au promovat Bacalaureatul în promoțiile anterioare, dar care nu au fost sau nu sunt studenți, componența dosarului de concurs cuprinde următoarele documentele:

·         Certificatul de naștere al candidatului (copie scanată/fotografie, format *.jpg sau *.pdf) încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro

·         Act de identitate candidat (Carte de identitate sau Pașaport) aflat în perioada de valabilitate la data înscrierii – copie scanată/fotografie, format *.jpg sau *.pdf, încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro

·         1 fotografie (tip pașaport/CI, color, minim 2MP, format *.jpg) încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro

·         Diploma de Bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) însoțită de foaia matricolă (copie scanată/fotografie, format *.jpg sau *.pdf) încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro

***Notă

Pentru candidații care au promovat examenul de Bacalaureat în 2020, dacă liceul nu a eliberat diploma la data înscrierii, în locul diplomei de Bacalaureat se admite adeverința eliberată de liceu în care se menționează atât media generală, cât și notele obținute la probele susținute. Foaia matricolă este, și în acest caz, necesară Documentul/documentele scanate/fotografiate, în format *.jpg sau *.pdf se încarcă on-line în platforma https://admitere.pub.ro.

·         Dovada achitării taxei de înscriere la concurs (vezi Anx.VII-6) sau dovadă prin care să reiasă faptul că poate fi scutit de această taxă (vezi Anx.VII-7). Documentul/documentele scanate/fotografiate, în format *.jpg sau *.pdf se încarcă on-line în platforma https://admitere.pub.ro

·         Cererea de înscriere la concurs semnată de candidat în care să fie menționate opțiunile candidatului atât pentru facultatea de bază, cât și pentru o eventuală redistribuire la alte facultăți din cadrul Universității POLITEHNICA din București. Această cerere se descarcă (download) din platforma on-line https://admitere.pub.ro după completarea restului informațiilor necesare înscrierii la concurs (date personale, date referitoare la studiile efectuate și opțiunile pentru concursul de admitere). Cererea (în format *.pdf) descărcată este semnată de candidat (tipărire și semnare pe hârtie urmată de scanare/fotografiere sau dacă acesta posedă – semnătură electronică certificată). Varianta semnată este ulterior încărcată în format *.pdf în platforma de înscriere on- line.

·         Declarație pe proprie răspundere semnată de candidat, privind veridicitatea datelor și a documentelor furnizate de acesta în cadrul procesului de înscriere. Documentul semnat este scanat/fotografiat și încărcat în format *.jpg sau *.pdf în platforma de înscriere on-line.

·         Adeverință medicală din care să rezulte că este apt medical pentru domeniul/domeniile de studiu din cadrul UPB la care candidează, emisă cu maxim 30 de zile înainte de înscrierea la concurs. Documentul, daca este tipărit, va fi scanat/fotografiat și încărcat în format *.pdf. Dacă documentul este electronic (transmis de medicul de familie) acesta este transformat în format *.pdf și încărcat în platforma de admitere.

 

 

TAXA DE ÎNSCRIERE

 

Taxa de înscriere este 125 lei și se poate achita având menționate la explicațiile plății: numele și prenumele complet al candidatului, precum și Facultatea de bază la care acesta se înscrie pentru concursul de admitere (Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor), astfel:

 • direct în platforma on-line https://admitere.pub.ro/, cu card bancar;

 • prin transfer bancar (realizat într-o aplicate de e-banking sau la ghișeul unei bănci), într-unul dintre următoarele conturi

- Universitatea POLITEHNICA din București IBAN RO42RNCB 0723 0005 0625 0270, CUI 4183199,

deschis la Banca Comercială Română (BCR) sau

- Universitatea POLITEHNICA din București IBAN RO97BRDE 410S V980 6875 4100, CUI 4183199,

deschis la Banca Română de Dezvoltare (BRD).

 

Companii partenere – ANGAJATORI

 

 

“Ingineria nu înseamnă numai să ştii şi să fii bine informat,

ca o enciclopedie ambulantă; ingineria nu înseamnă numai analiză;

ingineria este practicarea artei de a impune în mod organizat schimbarea tehnologică”


 

Intră şi tu în echipa noastră !

www.sim.pub.ro

facebook:UPB.SIM

ing_ec.mp4