Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

 

 

 

ADMITERE - LICENŢĂ

 

SESIUNEA a III-a

COMPLETARE LOCURI

(30 IULIE – 24 SEPTEMBRIE 2020)

 

LOCURI FĂRĂ TAXĂ!!!!

 

Banner sim

 

Concurs pe baza MEDIILOR ANUALE DIN CLASELE 9, 10, 11 DIN LICEU

sau a notelor de la Bacalaureat!!!

Informații la Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

(060042 Splaiul Independenţei 313, corp J, sector 6, Bucureşti, România)

 

INFO Telefon unic: 0753 864 889

https://admitere.pub.ro

sim.pub.ro

 

3 PAȘI SIMPLI PENTRU A DEVENI STUDENT LA

FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MATERIALELOR

 

PASUL 1

 În perioada 30 IULIE – 18 SEPTEMBRIE 2020 te înscrii on-line pe platforma https://admitere.pub.ro. Completezi câmpurile predefinite din aplicație și încarci în format PDF actele necesare pentru înscriere. Pentru informații puteți suna la 0753 864 889.

FELICITĂRI! EȘTI CANDIDAT ÎNSCRIS LA FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MATERIALELOR!

PASUL 2

 În max. 24 de ore de la finalizarea înscrierii on-line, dosarul tău este verificat, vei fi declarat ADMIS și vei fi contactat pentru înmatriculare.

FELICITĂRI! EȘTI CANDIDAT ADMIS LA FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MATERIALELOR!

PASUL 3

 In data stabilită de comun acord, completezi dosarul de concurs cu documentele originale solicitate și le depui la decanatul/secretariatul Facultății de Știința și Ingineria Materialelor (Splaiul Independenţei 313, corp J, et. 1, sector 6, Bucureşti) pentru validare și înmatriculare.

FELICITĂRI! EȘTI STUDENT AL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MATERIALELOR!

 

Având în vedere situația specială creată de pandemia SARS CoV-2, Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor va asigura aplicarea tuturor măsurilor de prevenție și protecție împotriva răspândirii noului coronavirus, dintre care:

 • Săli de curs/laborator în care vor fi respectate normele de distanțare fizică (4 m2 / student);
 • Dezinfectarea regulată a spațiilor didactice după fiecare grupă de studenți;
 • Cazare asigurată în caminul P21 (max. 2 studenți / cameră);
 • In cazul in care situația o cere, facultatea dispune de platforme educaționale specializate pentru învățământul on-line;
 • Accesul în universitate / facultate va fi permis NUMAI studenților și cadrelor didactice, cu normele de protecție asigurate.

 

OFERTĂ EDUCAŢIONALĂ

 

LOCURI SUBVENŢIONATE DE LA BUGET (FARA TAXA) !!!!!!


INGINERIA MATERIALELOR (4 ani)

INGINERIE ECONOMICA (4 ani)

INGINERIE MEDICALA (4 ani)

INGINERIA MEDIULUI(4 ani)INGINERIA MATERIALELOR

39 locuri BUGET (fara taxa)


INGINERIE ECONOMICĂ                                                       

25 locuri BUGET (fara taxa)


INGINERIE MEDICALĂ 

33 locuri BUGET (fara taxa)


INGINERIA MEDIULUI

28 locuri BUGET (fara taxa)

Domenii de specializare (Ingineri zi - 4 ani):


DOMENIUL INGINERIA MATERIALELOR

39 locuri BUGET (fara taxa)

Specializări:
Ingineria elaborării materialelor metalice
Ingineria procesării materialelor
Ştiinţa materialelor

DOMENIUL INGINERIE ŞI MANAGEMENT

25 locuri BUGET (fara taxa)

Specializare: Inginerie economică în industria chimică şi  de materiale

DOMENIUL ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE

33 locuri BUGET (fara taxa)

Specializare: Inginerie medicală

DOMENIUL INGINERIA MEDIULUI

28 locuri BUGET (fara taxa)

Specializare: Ingineria şi protecţia mediului în industrie

 

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor oferă în perioada şcolarizării:

 • CAZARE ÎN CĂMINUL FACULTĂȚII (P21 DIN REGIE);
 • Burse de performanță, burse de merit, burse de studiu și burse sociale;
 • Burse în la universități de prestigiu din Uniunea Europeană (programe Erasmus +);
 • Consiliere și oferte de locuri de muncă;
 • Participare la contracte de cercetare științifică și sesiuni științifice studențești;
 • Excursii de studii;
 • Stagii de practică;
 • Acces la săli de curs multimedia şi laboratoare IT [acces Internet gratuit];
 • Acces la laboratoare de specialitate dotate cu aparatură modernă, la mai multe biblioteci de specialitate şi baze sportive;
 • Posibilitatea continuării studiilor prin 7 programe de MASTERAT (2 ani) şi DOCTORAT (3 ani).

 

 

REGULAMENT ADMITERE


 

Probe de concurs

 

 In sesiunea a III-a candidatii pot alege una dintre urmatoarele doua modalitati de calcul pentru probele P1 si P2 de concurs:

Proba P1 reprezinta media generala obtinuta pe parcursul anilor de liceu la matematica, proba P2 reprezinta media generala obtinuta pe parcursul anilor de liceu la una dintre disciplinele Fizica, Informatica, Economie sau Chimie (la alegerea candidatului);

Proba P1 reprezinta nota obtinuta la Bacalaureat la matematica, proba P2 reprezinta nota obtinuta la Bacalaureat la una dintre disciplinele Fizica, Informatica, Economie sau Chimie (la alegerea candidatului).

 

Notele NC1 și respectiv NC2 obținute la probele P1 și respectiv P2 participă la calculul Mediei notelor de concurs (MC) prin mediere aritmetică, calculată cu două zecimale (prin trunchiere):

𝑀𝐶= (𝑁𝐶1 + 𝑁𝐶2) / 2

Media generală, MG, se determină cu relația:

𝑀𝐺= (4 𝑀𝐶 + 𝑁𝐵ac) / 5

unde NBac reprezintă nota pentru proba P3 (media generală obținută de candidat la examenul de Bacalaureat). MG se calculează cu două zecimale (prin trunchiere).

 

Acte necesare pentru inscrierea on-line a candidaţilor

Odată cu înscrierea on-line pentru fiecare candidat se formează dosarul de concurs. Informațiile cuprinse în acest dosar sunt furnizate prin completarea unor câmpuri predefinite în aplicația de înscriere on-line și prin furnizarea unor documente în format electronic (copii scanate/fotografiate, de calitate bună, lizibile, ale documentelor originale deținute de candidat).

Atenție! Originalele acestor documente vor fi necesare, pentru validare, la înmatriculare. Neconcordanțe între documentele furnizate la înscriere și cele furnizate la înmatriculare atrag după sine eliminarea din concurs și aplicarea prevederilor legale referitoare la declarații false.

Pentru candidații care au susținut și promovat examenul de Bacalaureat în anul 2020, precum și pentru absolvenții de liceu care au promovat Bacalaureatul în promoțiile anterioare, dar care nu au fost sau nu sunt studenți, componența dosarului de concurs cuprinde următoarele documentele:

 

·         Certificatul de naștere al candidatului (copie scanată/fotografie, format *.jpg sau *.pdf) încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro

·         Act de identitate candidat (Carte de identitate sau Pașaport) aflat în perioada de valabilitate la data înscrierii – copie scanată/fotografie, format *.jpg sau *.pdf, încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro

·         1 fotografie (tip pașaport/CI, color, minim 2MP, format *.jpg) încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro

·         Diploma de Bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) însoțită de foaia matricolă (copie scanată/fotografie, format *.jpg sau *.pdf) încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro

***Notă

Pentru candidații care au promovat examenul de Bacalaureat în 2020, dacă liceul nu a eliberat diploma la data înscrierii, în locul diplomei de Bacalaureat se admite adeverința eliberată de liceu în care se menționează atât media generală, cât și notele obținute la probele susținute. Foaia matricolă este, și în acest caz, necesară Documentul/documentele scanate/fotografiate, în format *.jpg sau *.pdf se încarcă on-line în platforma https://admitere.pub.ro.

·         Dovada achitării taxei de înscriere la concurs (vezi Anx.VII-6) sau dovadă prin care să reiasă faptul că poate fi scutit de această taxă (vezi Anx.VII-7). Documentul/documentele scanate/fotografiate, în format *.jpg sau *.pdf se încarcă on-line în platforma https://admitere.pub.ro

·         Cererea de înscriere la concurs semnată de candidat în care să fie menționate opțiunile candidatului atât pentru facultatea de bază, cât și pentru o eventuală redistribuire la alte facultăți din cadrul Universității POLITEHNICA din București. Această cerere se descarcă (download) din platforma on-line https://admitere.pub.ro după completarea restului informațiilor necesare înscrierii la concurs (date personale, date referitoare la studiile efectuate și opțiunile pentru concursul de admitere). Cererea (în format *.pdf) descărcată este semnată de candidat (tipărire și semnare pe hârtie urmată de scanare/fotografiere sau dacă acesta posedă – semnătură electronică certificată). Varianta semnată este ulterior încărcată în format *.pdf în platforma de înscriere on- line.

·         Declarație pe proprie răspundere semnată de candidat, privind veridicitatea datelor și a documentelor furnizate de acesta în cadrul procesului de înscriere. Documentul semnat este scanat/fotografiat și încărcat în format *.jpg sau *.pdf în platforma de înscriere on-line.

·         Adeverință medicală din care să rezulte că este apt medical pentru domeniul/domeniile de studiu din cadrul UPB la care candidează, emisă cu maxim 30 de zile înainte de înscrierea la concurs. Documentul, daca este tipărit, va fi scanat/fotografiat și încărcat în format *.pdf. Dacă documentul este electronic (transmis de medicul de familie) acesta este transformat în format *.pdf și încărcat în platforma de admitere.

 

TAXA DE ÎNSCRIERE

 

TAXA DE ÎNSCRIERE ACHITATĂ PENTRU SESIUNEA I SAU II DE ADMITERE ESTE VALABILĂ PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN SESIUNEA a III-a!!!!

Taxa de înscriere este 125 lei și se poate achita având menționate la explicațiile plății: numele și prenumele complet al candidatului, precum și Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor, astfel:

 • prin transfer bancar (realizat într-o aplicate de e-banking sau la ghișeul unei bănci), într-unul dintre următoarele conturi:

- Universitatea POLITEHNICA din București IBAN RO42RNCB 0723 0005 0625 0270, CUI 4183199, deschis la Banca Comercială Română (BCR) sau

- Universitatea POLITEHNICA din București IBAN RO97BRDE 410S V980 6875 4100, CUI 4183199, deschis la Banca Română de Dezvoltare (BRD).

 

 

Companii partenere – ANGAJATORI

 

“Ingineria nu înseamnă numai să ştii şi să fii bine informat,

ca o enciclopedie ambulantă; ingineria nu înseamnă numai analiză;

ingineria este practicarea artei de a impune în mod organizat schimbarea tehnologică”


Intră şi tu în echipa noastră !

www.sim.pub.ro

facebook:UPB.SIM