Domeniul - Inginerie şi Management
Specializare: Inginerie economică în industria chimică şi de materiale

Pregătirea multidisciplinară a studenţilor în domeniul ingineriei economice in industria de materiale se axează în următoarele direcţii:
- Deprinderea de a realiza analize economico-manageriale privind activităţile care se desfăşoară în unităţile producătoare şi procesatoare de materiale;
- Capacitatea de fundamentare şi gestiune a deciziilor manageriale care să conducă la creşterea eficienţei activităţilor productive de fabricaţie a materialelor de înaltă calitate;
- Abilitatea de a efectua studii de prognoză privind evoluţia pieţei materialelor în vederea flexibilizării activităţii unităţilor productive, a reducerii costurilor de fabricaţie şi a îmbunătăţirii managementului producţiei, calităţii, resurselor umane şi activităţilor financiar-contabile.

Domeniul - Ştiinţe Inginereşti Aplicate
Specializare: Inginerie medical
ă

Domeniul ingineriei medicale îşi propune să pregătească ingineri care să desfăşoare activităţi de concepţie, alegere şi realizare de biomateriale, tehnologii de procesare a acestora şi utilizarea lor (instrumentar medical, implanturi, proteze, organe artificiale, alte dispozitive medicale). De asemenea viitorii absolvenţi vor dobândi cunoştinţe despre utilizarea aparaturii medicale de diagnosticare, investigare, analiză şi tratament, precum şi a unor tehnici de investigaţie clinică.
Prin disciplinele prevăzute în planul de învăţământ ale acestui domeniu de frontieră între inginerie şi medicină, absolvenţii vor avea o pregătire inter-disciplinară şi vor acumula cunoştinţe care să le permită ulterior găsirea unui loc de muncă în spitale, industrie, cercetare sau medii academice, în activităţi ce includ obţinerea de noi materiale cu biocompatibilitate ridicată; proiectarea, dezvoltarea şi întreţinerea dispozitivelor medicale; în managementul unităţilor medicale.

Domeniul - Ingineria Materialelor
Specializări:
- Ştiinţa materialelor
- Ingineria elaborării materialelor metalice
- Ingineria procesării materialelor metalice

Domeniul materialelor este un sector foarte activ şi în plină evoluţie care oferă studenţilor o pregătire pluridisciplinară pentru realizarea produselor concurenţiale de calitate şi înaltă tehnologie.
Inginerii de materiale se găsesc la răscrucea diferitelor discipline inginereşti fiind formaţi pentru a interacţiona cu alte specialităţi.
În momentul actual apar pe piaţă produse şi aplicaţii, posibile doar prin utilizarea de procedee şi materiale noi: nanomateriale, biomateriale, materiale inteligente, materiale biodegradabile şi materiale biomimetice. Aceste noi tehnologii vor continua să îmbunătăţească şi să revoluţioneze calitatea vieţii noastre în secolul 21 şi să plaseze ingineria de materiale în centrul schimbărilor şi tehnologiilor avansate.

Domeniul - Ingineria Mediului
Specializare: Ingineria şi protecţia mediului în industrie

În concordanţă cu principiile modelului de dezvoltare durabilă a societăţii, domeniul ingineria mediului pregăteşte ingineri capabili să rezolve competent următoarele cerinţe ale pieţei muncii:
- Cunoaşterea proceselor de generare a emisiilor poluante în industria materialelor;
- Posesia de informaţii şi cunoştinţe aplicate în domeniul monitorizării şi analizei prin tehnici de laborator a emisiilor poluante;
- Cunoaşterea la nivel superior a echipamentelor şi tehnologiilor de prevenire şi control al poluării;
- Potenţial ingineresc pentru a acţiona în scopul prezervării capitalului natural prin optimizarea consumurilor specifice şi a reciclării materialelor secundare;
- Cunoştinţe solide referitoare la operaţionalizarea managementului şi dreptului de mediu în industria de materiale;
- Capacitatea de conducere optimală a sistemelor inginereşti metalurgice în condiţii de poluare industrială.